වෙනත් ගෙවීමේ ක්‍රම

බැංකු මුදල් තැන්පතු

බැංකු ගිණුම් අංකය :108314020709
ගිණුමේ නම : Star Technology
බැංකුව : සම්පත් බැංකුව
ශාඛාව : Kirindiwela - 083

ඔබට අවශ්‍ය සේවාවේ මුදල අපගේ බැංකු ගිණුමේ තැන්පත් කර receipt/screenshot ෆොටෝ එකක් ඔබට අවශ්‍ය සේවාව සමග 0719242424 අංකයට viber/whatsapp/Imo එවන්න .
ඉන්පසු අප විසින් ඔබගේ සේවා අවශ්‍යතාවයට අනුව තොරතුරු ඇතුලත් කිරීම සදහා ලින්ක් එකක් ඔබට එවනු ඇත.ඉන්පසු ඔබ එම තොරතුරු සාර්ථකව ඇතුලත් කල පසු ඔබට පිටු 4කින් යුත් සම්පූර්ණ පොරොන්දම් වාර්ථාව එසැනින් ලබාගත හැක.

ගැටලුවක් ඇත්නම් සහාය සදහා 0719242424 අංකය අමතන්න.

අපිව සම්බන්ද කරගන්න

විද්‍යුත් ලිපිනය : [email protected]

Hotline - 0719242424